DXpedycja 9U0A

ImageZakoñczy³a siê DXpedycja 9U0A (26 wrzesieñ - 9 pa¼dziernik 2007). W wyprawie wziêli udzia³ Manfred DK1BT, Wolf DL4WK, Sigi DL7DF wraz Sabine (XYL), Jan DL7UFN, Frank DL7UFR oraz Leszek SP3DOI. Stowarzyszenie SPDXC jest jednym ze sponsorów wyprawy 9U0A. Warto zajrzeæ na internetow± stronê DXpedycji: http://www.dl7df.com/9u/index.html.

Wg. ankiety 425 DX News z 2003 roku Burundi znajdowa³o siê na 69 miejscu na li¶cie najbardziej poszukiwanych podmiotów DXCC. W ostatnich latach nie by³o du¿ej aktywno¶ci z Burundi, a ponadto w 1994 roku ARRL cofnê³o akredytacjê dla wielu stacji, m.in. 9U/F5FHI, 9U/EA1FH, 9U5W, 9U5DX, 9U5T, 9U5CW i 9U5DX - znaki te nie s± zaliczane do DXCC. Z pewno¶ci± Zespó³ kierowany przez Sigiego DL7DF „za³ata³” lukê i uzupe³ni³ braki je¶li chodzi o obecno¶æ 9U w krótkofalarskich wspó³zawodnictwach.

QSL managerem wyprawy jest DL7DF. Karty mo¿na przesy³aæ via biuro DARC lub direct (Sigi Presch DL7DF, Wilhelmsmuehlenweg 123, D-12621 Berlin, Germany). W przypadku kart direct do przesy³ki nale¿y do³±czyæ SASE oraz 1 IRC lub 2 US$ dla stacji spoza Europy, b±d¼ 1 IRC lub 1 US$ dla stacji z Europy. Przesy³aj±c kupony IRC nale¿y zwróciæ uwagê na to, czy s± poprawnie ostemplowane i czy nie s± przeterminowane. Przesy³ki, które nie bêd± zawieraæ odpowiedniej op³aty bêd± potwierdzane przez biuro. W jednej kopercie nale¿y wys³aæ karty QSL tylko od jednej stacji. Szczegó³owe informacje dotycz±ce wyprawy mo¿na znale¼æ na stronie internetowej http://www.dl7df.com/.

Więcej w tej kategorii:

Członkowie SP DX Clubu (losowe zdjęcia z galerii):

Początek strony